„MAJOROKI KÖR”

Egyesület

ALAPSZABÁLY

módosításokkal egységes szerkezetben

(a módosítások dőlt betűvel jelölve)

A „MAJOROKI KÖR” Egyesület

az alapszabályát a 2008. március 17. napján tartott közgyűlésén hozott határozatok alapján az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

 1. Az egyesület neve, székhelye, működési helye, tartama:

Az egyesület neve: „MAJOROKI KÖR” Egyesület

 

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre utca 69.

 

Működési helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre utca 69.

 

Tartama: az egyesület határozatlan időre alakult.

Az egyesület jogi személy, és a bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre.

 1. Az egyesület célja, feladata:

 

Az egyesület célkitűzései:

A majoroki városrész lakóinak és e városrész érdekeinek pártállástól, vallástól, politikai érdekektől független képviselete a különböző fórumok és hatóságok előtt.

A városrész lakóiban, az itt dolgozókban és az innen elszármazottakban egészséges lokálpatriotizmus, a városrészért való gondolkodás- és cselekvéskészség kialakítása.

Az egyesület feladatai:

 

A majoroki városrészben lakók, az itt dolgozók és a városrész érdekeinek a városi és a megyei önkormányzat, valamint hivatalai előtti képviselete, véleménynyilvánítása, valamint minden olyan fórum előtti érdekképviselet ellátása, amely a városrész, illetőleg az itt lakók és dolgozók jelenét, jövőjét befolyásoló témában dönt.

 

Az egyesület szervezi és összetartja a városrész közösségét, feladata az ifjúság nevelése azért, hogy a most megkezdett utat hagyománnyá teremtsék.

Az egyesület feladata céljainak megvalósítása érdekében:

– nyitott az együttműködésre mindazon bel-és külföldi civil szervezetekkel melyek céljait támogatják.

– politikai tevékenységet nem fejt ki, működése minden politikai párttól és politikai csoportosulástól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület tevékenységét az Alkotmánnyal, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvénnyel, az egyesület gazdálkodásával kapcsolatban a mindenkor hatályban lévő számviteli előírásokkal, a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (III.23.) Korm. rendelettel, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a végrehajtásra kiadott 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelettel, valamint a 6/1989. (VI.8.) IM rendelettel összhangban fejti ki.

 

 

 1. Az egyesület tagsága

 

3.1. Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak.

 

3.1.1. Az egyesület rendes tagjai azok a természetes személyek, akik az egyesület alakuló közgyűlésén részt vettek és annak jelenléti ívét aláírták (alapító tagok), a meghatározott tagdíjat befizették, illetve a későbbiek során, akik az egyesület célját, alapszabályát elfogadva a megállapított tagdíj befizetése mellett belépési nyilatkozattal az egyesület új, rendes tagjai sorába felvételt nyernek.

 

3.1.2. Az egyesület pártoló tagjai, azok a természetes és jogi személyek, akik az egyesület célját és alapszabályát elfogadva belépési nyilatkozatot tesznek, a pártoló tagságra meghatározott tagdíjat befizetik és az egyesület céljához és tevékenységéhez erkölcsi, vagy anyagi támogatást vállalnak.

 

3.1.3. A „MAJOROKI KÖR” Egyesületnek tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, feltéve, hogy nincs a közügyektől eltiltva, aki a jelen okiratban szabályozottak szerint felvételt nyert.

 

3.2. A rendes tagok jogai:

 

3.2.1. Az egyesület tagja, tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek az egyesület közgyűlésén, javaslatokat és indítványokat tehetnek, továbbá panasszal fordulhatnak az egyesület illetékes szerveihez.

 

3.2.2. Az egyesület tagjai részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, az egyesület által szervezett egyéni és csoportos programokban.

 

3.2.3. Az egyesület tagjai választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe, azonban képviseletre jogosító tisztséget kiskorú tag nem viselhet.

 

3.2.4. Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a határozat végrehajtását indokolt esetben felfüggesztheti.

 

3.3. Az egyesület rendes tagjai kötelesek:

 

3.3.1. Az egyesület alapszabályát, egyéb szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani.

 

3.3.2. Közreműködni az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában.

 

3.3.3. A tagdíjat befizetni.

 

3.4. Az egyesület pártoló tagjainak jogai

 

3.4.1. Részt vehet az egyesület által szervezett rendezvényeken, eseményeken, ahol a vezetőség által megállapított kedvezmények illetik meg.

 

3.4.2. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület vezetősége részére az egyesület tevékenységével, működésével kapcsolatban.

 

3.4.3. Az egyesület céljához és tevékenységéhez erkölcsi, vagy anyagi támogatást vállalhat.

 

3.5. Az egyesület pártoló tagjai kötelesek:

 

3.5.1. Az egyesület alapszabályát, egyéb szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani.

 

3.5.2. A „MAJOROKI KÖR” Egyesület fejlődését elősegíteni, valamint az egyesület tevékenységét népszerűsíteni.

 

3.5.3. Az egyesület céljához és tevékenységéhez kapcsolódó erkölcsi, vagy anyagi vállalást teljesíteni.

 

3.5.4. A tagdíjat befizetni.

 

3.6. A tagsági viszony keletkezése

 

A rendes tagsági viszony a vezetőség egyhangú határozatával elfogadott írásbeli belépési nyilatkozattal és a tagdíj befizetésével jön létre. A tagfelvételről a vezetőség egyhangú határozattal dönt.

 

A pártoló tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozattal, az abban foglalt vállalással és a tagdíj befizetésével jön létre. A pártoló tagsági viszony határozott, 1 éves időtartamra jön létre, ezt követően a tagsági viszonyt évente meg kell újítani.

 

3.7. A tagsági jogviszony megszűnik:

 

3.7.1. A természetes személy tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

 

3.7.2. Az egyesület vezetőségéhez eljuttatott írásbeli kilépő nyilatkozattal.

 

3.7.3. Kizárással. Az egyesület azon tagját, aki az egyesület alapszabályát a közgyűlés határozatait, vagy a vezetőség döntéseit nem tartja be és ezzel az egyesület céljának elérését, vagy az egyesület gazdálkodását veszélyezteti, a vezetőség javaslatára a közgyűlés a jelenlévők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozatával az egyesület tagjai közül kizárhatja.

Ki kell zárni azt a tagot, aki a tagsági díja, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetését 6 hónapnál hosszabb időn át felszólítás ellenére elmulasztja. A kizárást a vezetőség javaslatára a közgyűlés a jelenlévők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozatával rendeli el és hajtja végre.

A tagdíjfizetés elmaradása miatt a tagsági jogviszony megszüntetését írásbeli felszólításnak kell megelőznie, ezen felszólítás megküldése az egyesület alelnökének a feladata.

 

3.7.4. A pártoló tagsági viszony 1 éves időtartamának lejártát követően megszűnik, ha a tag tagsági viszonyát nem újítja meg.

 

3.7.5.   Az egyesület megszűnésével.

 1. Az egyesület szervezete

 

Az egyesület szervei

4.1. Közgyűlés

4.2. Vezetőség

4.3. Ellenőrző bizottság

 

4.1. Közgyűlés 

 

4.1.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll.

 

4.1.2. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, tárgyév április 15. napjáig össze kell hívni. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét legalább 15 nappal a közgyűlés tervezett megtartását megelőzően írásban kell közölni a közgyűlésen részvételre jogosult tagokkal. A közgyűlés levezető elnökét a tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel választják meg. Az egyesület elnökének javaslatára vagy legalább 4 rendes tag az ok megjelölésével benyújtott indítványára rendkívüli közgyűlést kell tartani.

 

A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze.

 

A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzítik a felszólalásokat, szavazások eredményét. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és kettő rendes tag hitelesítő írja alá.

 

4.1.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. 1. Az alapszabály megállapítása és módosítása.
 2. 2. Az egyesület valamennyi tisztségviselőjének megválasztása.
 3. 3. A tagsági díj mértékének megállapítása.
 4. 4. A tárgyévet megelőző év éves pénzügyi beszámolójának jóváhagyása és az éves költségvetés meghatározása, valamint az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása.
 5. 5. Az egyesület elnöke beszámolójának jóváhagyása.
 6. 6. Valamely egyesületi tagnak a tagok sorából való kizárása.
 7. 7. Az egyesület feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének. elhatározása és a meglevő vagyon felhasználásának módjáról történő döntés.
 8. 8. Az egyesület szabályzatainak elfogadása, módosítása.

         

4.1.4. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkező minden tagnak egy szavazata van.

 

4.1.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele személyesen jelen van. Ha a közgyűlésen nem jelent meg a határozatképességhez szükséges megfelelő számú tag, akkor 15 napon belül új közgyűlést kell összehívni.

 

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményre, hogy a megismételt gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás.

 

Amennyiben a megismételt közgyűlést más napra hívják össze, erről a tagokat az általános szabályok szerint, külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.

 

4.1.6. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

 

4.1.7.  A következő határozatok meghozatalához a jelenlévők 3/4-es szótöbbsége szükséges:

– az alapszabály megállapításához és módosításához.

– valamely egyesületi tagnak a tagok sorából való kizárásához.

– egyesület feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének elhatározásához.

– a meglevő vagyon felhasználásának módjáról történő döntéshez.

 

4.1.8. Az egyesület közgyűlése a tisztségviselőket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg.

 

4.1.9. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani, amíg a napirendi pont vonatkozásában döntés nem születik. A megismételt szavazás titkos szavazás.

4.2. Vezetőség

 

4.2.1. A vezetőség az egyesület 5 tagú ügyintéző és képviselő szerve.  A vezetőség tagjainak megbízatása 5 évre szól. A vezetőség tagjai közül választja meg a közgyűlés az egyesület elnökét és alelnökét.

 

4.2.2. A vezetőség tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg.

 

4.2.3. A vezetőség hatásköre:

 • a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, irányítja és szervezi az egyesület működését.
 • előkészíti a közgyűlést, meghatározza helyét, időpontját, napirendjét.
 • gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
 • megvitatja és a közgyűlés elé terjesztendő éves tevékenységéről, eredményéről, továbbá pénzügyi, gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.
 • gondoskodik az egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtéséről.
 • dönt új rendes tag felvételéről, amihez egyhangú döntésre van szükség.

 

4.2.4. A vezetőségi tagság megszűnik:

 • a mandátum lejártával.
 • elhalálozással.
 • az egyesületből történő kizárással.

 

4.2.5. A vezetőség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. A vezetőség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább hat havonként ülésezik. A vezetőség ülései nem nyilvánosak, azokon a vezetőség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen.

 

4.2.6. A vezetőség határozatképes, ha legalább három tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

4.2.7. Az egyesület elnöke

 

Az egyesület elnökének hatásköre:

 • irányítja és szervezi a vezetőség munkáját, és az egyesület tevékenységét.
 • intézi az egyesület ügyeit.
 • képviseli az egyesületet.
 • összehívja a közgyűlést.
 • beszámol a közgyűlésnek az egyesület tevékenységéről.
 • tagnyilvántartást vezet.
 • beszedi a tagdíjat.
 • kezeli az egyesület pénztárát, intézi pénzügyeit.
 • gondoskodik az egyesület könyvvezetéséről.

 

Az egyesület vezetősége:

 

Az egyesület elnöke:

 

Varga Tamás (elnök)

szül.: 1982. július 13.

anyja neve: Pollreisz Márta

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Hadirokkant utca 29.

 

Az egyesület vezetőségének további tagjai:

 

Németh Béla (alelnök)

szül.: 1965. május 26.

anyja neve: Horváth Mária

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Béke utca 32.

 

Németh Dávid (vezetőségi tag)

szül.: 1983. február 27.

anyja neve: Horváth Piroska

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Hadirokkant utca 36.

 

dr. Juhász Tibor (titkár)

szül.: 1980. május 6.

anyja neve: Závori Anna Márta

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Lilla utca 23.

 

Langné Skaper Anna (pénztáros/gazdasági felelős)

szül.: 1973. április 22.

anyja neve: Csicsek Anna

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Flesch Károly utca 15.

 

Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja.

 

4.3. Ellenőrző bizottság

 

4.3.1. Az ellenőrző bizottság az egyesület 3 tagú ellenőrző szerve.  Az ellenőrző bizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól.

 

4.3.2. Az ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg.

 

4.2.3. Az ellenőrző bizottság feladata az egyesület, azon belül a vezetőség pénzügyi tevékenységének felügyelete és ellenőrzése.

 

4.3.4. Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnik:

 • a mandátum lejártával.
 • elhalálozással.
 • az egyesületből történő kizárással.

 

4.3.5. Az ellenőrző bizottság maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. Az ellenőrző bizottság az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább hat havonként ülésezik. Az ellenőrző bizottság ülései nem nyilvánosak, azokon az ellenőrző bizottság tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen.

 

4.3.6. Az ellenőrző bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Az egyesület ellenőrző bizottságának tagjai:

 

Kránitz Péter (elnök)

szül.: 1953. június 18.

anyja neve: Horváth Anna

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal utca 67.

 

Szabó Miklós (tag)

szül.: 1958. január 11.

anyja neve: Harangozó Mária

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Füzes utca 23.

 

Győrig Kálmánné (tag)

szül.: 1951. szeptember 24.

anyja neve: Stummer Mária

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre utca 33.

 

 

 1. Az egyesület képviselete

 

5.1. Az egyesület képviseletére az egyesület elnöke önállóan, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult.

 

5.2. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az egyesület elnöke az alelnökkel együttesen jogosult.

 

 

 1. Az egyesület gazdálkodása

 

6.1. Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik.

 

Az egyesület bevételei:

– tagok tagsági díja.

– pártoló tagok és természetes vagy jogi személyek felajánlása.

– alapítványok és közérdekű célú kötelezettségvállalások, állami támogatás, bázisszervek anyagi támogatása.

– rendezvény bevételek.

– bérleti, hirdetési díjak, saját vállalkozásból és egyéb forrásból eredő bevételek.

 

Az egyesület kiadásai:

– az egyesület könyvelési és adminisztrációs díja.

– az egyesület programjait tartalmazó ismertetőinek elkészítési díja.

– az egyesület jogi képviseletével kapcsolatban felmerülő ügyvédi munkadíj.

– az egyesület céljainak megvalósítása érdekében végzett tevékenység, szervezett programok költségei.

 

6.2. A tagdíj összege 1.200,- Ft/év, azaz 100,- Ft/hó.

      

A tagdíjat minden év február 20. napjáig kell készpénzben, vagy az egyesület bankszámlájára befizetni. Az egyesülethez év közben csatlakozóknak – az adott töredék évre – a felvételt követően – a hátralévő hónapok figyelembe vételével – részarányos díjat kell fizetni, 100,- Ft/hó.

 

6.2.1. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Tagjai csak a tagsági díjat tartoznak a megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 

6.3. Az egyesület céljai elérése érdekében vállalkozói tevékenység folytatására is jogosult, aminek teljes nyeresége az egyesület vagyonát növeli. A vállalkozási tevékenység az egyesület céljának elérését nem veszélyeztetheti.

 

6.4. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik, az általa meghatározott közérdekű célra kell azt fordítani.

 

 

 1. Az egyesület kapcsolata más szervekkel

 

Az egyesület a tevékenységi körét illető kérdésekben – önállóságának megőrzése mellett – együttműködik önkormányzati testületekkel, társadalmi szervekkel.

Az egyesület a társadalmi szervezetekkel való együttműködése során közös javaslatok megfogalmazásában, közös akciók szervezésében vehet részt. Egyesületekkel törekszik a folyamatos együttműködés kialakítására. Ennek során alkalmi vagy tartós szövetségre is léphet velük.

 

Az egyesület szorosan együttműködik a helyi önkormányzati testülettel. Kezdeményezi a közös tevékenység rendszeressé tételét. Az egyesület – minden célkitűzéseit érintő kérdésben – az önkormányzati testületnek észrevételeket, javaslatokat tesz, a szakigazgatási szerveknél fellép.

 

Állami, az önkormányzati és a társadalmi szervekhez, szervezetekhez szükség szerint eljuttatja, illetve a helyi, vagy a regionális sajtó, rádió, televízió útján nyilvánosságra hozza közérdekű testületi határozatait, állásfoglalásait, észrevételeit, ajánlásait.

 

Az egyesület megalakulásától kezdődően politikai pártoktól független, azoktól támogatásban nem részesülhet, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat, és mindezekkel a jövőben sem kíván élni.

 

 

 1. Az egyesület megszűnése

 

8.1. Az egyesület megszűnik, ha:

 

8.1.1. feloszlását a közgyűlés kimondja.

8.1.2. más társadalmi szervezettel való egyesülését a  közgyűlés elhatározza.

8.1.3. a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

 

Amennyiben az egyesület jogutód nélküli megszűnését az egyesület közgyűlése mondja ki, abban az esetben a közgyűlés dönt az egyesület fennmaradt vagyonának közcélra fordításáról.

 

Az egyesület bírósági feloszlatása esetén a bíróság dönt az egyesület fennmaradt vagyonának közcélra fordításáról.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Az Egyesületet, mint társadalmi szervezetet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság vette nyilvántartásba és a törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el.

Jelen alapszabályt az egyesület közgyűlése 2008. március hó 17. napján tartott ülésén elfogadta.

Kelt.: Mosonmagyaróváron, 2008. június 23. napján

_________________________

Varga Tamás

az egyesület elnöke